RevolutionRace Corporate

BOLAGSSTÄMMOR

Här hittar du information och dokument relaterade till våra stämmor.

ÅRSSTÄMMA 2024

Årsstämma i RVRC Holding AB (publ) kommer att äga rum den 19 november 2024.

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett svenskt aktiebolag och aktieägarna utövar sin rösträtt på dessa stämmor. Årsstämman för RevolutionRace hålls inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma hållas vid behov. RevolutionRace bolagsstämma hålls i Borås kommun, där Bolaget har sitt säte, eller i Stockholms eller Göteborgs kommun. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse har skett annonseras i Dagens industri. På årsstämman beslutar RevolutionRace aktieägare om olika frågor, däribland fastställande av resultaträkningar och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, frågan om ansvarsfrihet för styrelse och VD, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (däribland styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. RevolutionRace aktieägare beslutar även om andra frågor av betydelse för bolaget på bolagsstämman, som exempelvis om eventuella ändringar av bolagsordningen.

Rätt att delta i bolagsstämma

Samtliga aktieägare som sex bankdagar före bolagsstämman är införda i bolagets av Euroclear Sweden förda aktiebok, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämma har meddelat bolaget om sin avsikt att närvara, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Förutom att meddela bolaget måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare begära att deras aktier tillfälligt registreras i deras eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom rösträttsregistreringar från förvaltare måste ha inkommit senast fyra bankdagar före stämman för att beaktas bör aktieägare informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen för stämman. Aktieägare får delta vid RevolutionRace bolagsstämma personligen eller genom ombud och får medföra högst två biträden. Normalt har aktieägare möjlighet att anmäla sig till bolagsstämma på flera olika sätt i enlighet med vad som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägarinitiativ

Aktieägare i Bolaget som vill ha ett ärende behandlat på bolagsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste ha inkommit till Bolaget senast sju veckor före bolagsstämman eller efter den tidpunkten, men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.