RevolutionRace Corporate

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för RVRC Holding AB, org.nr 559129-4623

§ 1. Företagsnamn Bolagets företagsnamn är RVRC Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Borås kommun.

§ 3. Verksamhet Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag och bedriva försäljning av frilufts- och fritidskläder samt tillhörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier Antalet aktier ska uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

§ 6. Styrelse och revisorer Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan suppleanter. Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

§ 8. Anmälan och deltagande i bolagsstämma Aktieägare får deltaga i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 9. Ort för bolagsstämma Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholms eller Göteborgs kommun.

 • § 10. Årsstämma Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid stämman;

 • Upprättande och godkännande av röstlängd;

 • Godkännande av dagordning;

 • Val av en eller två justeringspersoner;

 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 • Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, antalet revisorssuppleanter;

 • Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

 • Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Fullmaktsinsamling och poströstning Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli till 30 juni.

§ 13. Avstämningsbolag Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.


Antagen på extra bolagsstämma den 26 maj 2021