RevolutionRace Corporate

STYRELSE

Alexander Martensen-Larsen

Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet

Född: 1975 Styrelseledamot sedan: 2023

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Alexander sitter för närvarande i en rad styrelser i publika och privata företag inom olika branscher, bland annat som vice ordförande för modevarumärkena By Malene Birger och Tiger of Sweden.

Tidigare uppdrag: Bakgrund inom investment bank samt 12 års erfarenhet från mode och outdoor-branschen, senast som VD för det tidigare noterade danska modeföretaget IC Group.

Utbildning: Examen i International Business från Copenhagen Business School samt en MBA från IMD, i Lausanne, Schweiz.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Se styrelsens aktieinnehav

Sara Diez Jauregui

Styrelseledamot

Född: 1975  Styrelseledamot sedan: 2023 

Över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom mode, sporthandel och digitala plattformar för världsledande företag, såsom Zara (Inditex), Nike och Zalando. 

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: VP Zalando PrivateLabels och ”Product sustainability and D&I”.

Pågående uppdrag: Ledamot av Advisory Board på Unspun, Made2flow och Mysize. 

Tidigare uppdrag: Ledamot av Advisory Board på Zeitreel (SONAE group). 

Utbildning: Masterexamen i internationellt företagande och handel från ESIC Business & Marketing School i Madrid. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja 

Se styrelsens aktieinnehav

Andreas Källström Säfweräng

Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1981 Styrelseledamot sedan: 2017

Tidigare Investment Professional på Altor Equity Partners AB och Head of Business Development på Meltwater Holding B.V. Även tidigare erfarenhet som Investment Banking Analyst på Goldman Sachs Group, Inc.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Partner på Altor Equity Partners AB.

Pågående uppdrag: Ordförande i Aarke Group AB, Audiowell Group AB, Loud Holding AB samt NextGen Ecom AB. Styrelseengagemang i flera bolag inom koncernerna NOD Group, Q-Matic Group och Social Eatertainment Group. Styrelseledamot i Altor Equity Partners AB, Lombok Invest AB, Kreti AB samt Pleti AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Meltwater Holding B.V., Piab Group Holding AB, Rotla B.V. (Infotheek Group), Trioplast Group AB och KonfiDents.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Cecilie Elde

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Född: 1979 Styrelseledamot sedan: 2021

Tidigare erfarenhet som ekonomichef och Business Controller på SATS Norge AS, Vice CFO för SATS Nordic, Head of Finance & Business Analysis samt Head of Controlling på Tele2 Norge samt Head of Commercial Excellence & Business Control på NetCom TeliaSonera Norge AS.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: CFO på SATS ASA.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag till SATS ASA.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi vid BI Norwegian Business School.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Se styrelsens aktieinnehav

Birgitta Stymne Göransson

Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet

Född: 1957 Styrelseledamot sedan: 2023

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Styrelseordförande MAG Interactive AB och BCB Medical Oy. Styrelseledamot Elekta AB, Pandora AS, Enea AB och Leo Pharma.

Tidigare uppdrag: VD för Memira och Semantix, samt COO och CFO för Telefos och CFO för Åhléns.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en MBA från Harvard Business School, Boston, USA

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Se styrelsens aktieinnehav

David Thörewik

Styrelseledamot

Född: 1977 Styrelseledamot sedan: 2023

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: VD för ETON

Tidigare uppdrag: 20 års erfarenhet från modebranschen, senast som Managing Director för modevarumärket Weekday inom HM koncernen och innan det som VD för retailkedjan Brothers and Sisters.

Utbildning: Examen i Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Se styrelsens aktieinnehav

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat hur styrelsen sammanträder, vilka ärenden som ska behandlas på styrelsens sammanträden samt arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, VD samt utskott. Styrelsen har även fastställt särskilda instruktioner för VD och styrelsens utskott. Styrelsen ansvarar för RevolutionRace organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsuppgifter omfattar fastställande av strategier, mål, affärsplaner, budget, årsbokslut samt antagande av policyer. Styrelsen ska också övervaka bolagets ekonomiska resultat och se till att bolaget har god internkontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Dessutom ska styrelsen se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer samt utvärdera verksamheten mot de mål och policyer som styrelsen har fastställt. Styrelsen ansvarar dessutom för att löpande utvärdera VD:s arbete. Därutöver beslutar styrelsen om större investeringar och ändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelsens ordförande leder och organiserar styrelsens arbete, ser till att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande ska tillsammans med VD övervaka bolagets resultat samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.