RevolutionRace Corporate

STYRELSE

Paul Fischbein

Styrelseordförande, Ordförande i ersättningsutskottet, Ledamot i revisionsutskottet

Född: 1973 Styrelseledamot sedan: 2021

Mångårig erfarenhet som entreprenör och VD inom onlinehandel, bland annat grundare och tidigare VD för Tretti AB (publ), koncernchef för Qliro Group AB (publ).

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Aktiv rådgivare inom e-handel och tillväxtbolag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pricerunner Group AB, Everysport Media Group AB, Hemmy AB, Fyndiq AB och iBinder TopCo AB. Styrelseledamot i Fougstedts Invest AB, Malmviken Holding AB. Styrelseledamot och VD i Malmviken Partners AB. Styrelsesuppleant i Aktiebolaget Svenska Varuhuset. Ordförande i EQT Ventures, Investment Advisory Committee.

Tidigare uppdrag: VD i Nelly Group AB (publ) (tidigare Qliro Group AB (publ)). Styrelseordförande i LightAir AB (publ) och Barnebys Group AB. Styrelseledamot i Nordic Nest Group AB, Budbee AB och Gaming Innovation Group Inc

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Lunds Universitet och London School of Economics and Political Science.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 279,408 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Andreas Källström Säfweräng

Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1981 Styrelseledamot sedan: 2017

Tidigare Investment Professional på Altor Equity Partners AB och Head of Business Development på Meltwater Holding B.V. Även tidigare erfarenhet som Investment Banking Analyst på Goldman Sachs Group, Inc.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Partner på Altor Equity Partners AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aarke TopCo AB, Carbonate the World AB, Altor HEG Holding AB och NextGenEcom AB. Styrelseledamot i Altor Equity Partners AB, O’Learys Holding AB, Q-MATIC Group AB, Charge Holding AB, CTEK TopCo AB, CC Group Co-Invest AB, Where Fans Meet AB, Lombok Invest AB, Altordent Holding AB, QM Holding AB och Meltwater Holding B.V. Styrelseledamot och VD i Kreti AB. Styrelsesuppleant i Pleti AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i PIAB Group Holding Aktiebolag, Trioplast Group AB och Rotla B.V. (Infotheek Group)

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: -

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Jens Browaldh

Styrelseledamot, Ledamot i Revisionsutskottet

Född: 1985 Styrelseledamot sedan: 2019

Tidigare erfarenhet innefattar flera positioner inom Altor Equity Partners AB samt ABG Sundal Collier AB (Investment Banking).

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Principal på Altor Equity Partners AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i GB TopCo AB. Styrelseledamot i Laedi TopCo AB, Altor D2C Holding AB, Altor V GB Holding AB, Aarke TopCo AB, Carbonate the World AB, Altor HEG 88(113) Holding AB, HEG TopCo AB, Femur Holdings LP och Rotla BV. Styrelseledamot och VD i Jebro AB. Styrelsesuppleant i Gastrodent AB. Styrelseobservatör i Ampco-Pittsburgh Corporation.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Bokoredo AB samt styrelsesuppleant i ÅKERS Aktiebolag, Valsar Sweden Holding AB, Xygen MipCo AB och Xygen HoldCo AB.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: -

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Magnus Dimert

Styrelseledamot

Född: 1970 Styrelseledamot sedan: 2018

Erfarenhet av ett flertal operationella roller inom e-handel och som medgrundare inom sektorn, bland annat medgrundare av Evidensa utveckling AB, Addnature AB och Eero Aarnio Originals samt tidigare VD och medgrundare av Adlibris Aktiebolag. Även tidigare erfarenhet som chef på Accenture AB.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Nuvarande VD för Evidensa utveckling AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Alerna Systems AB. Styrelseledamot i RugVista Group AB (publ), GAMBETTA Affärsutveckling AB, Lygna AB, Kusthavet AB, Best Transport Holding AB, Sub 18 Holding AB, Sofaco Holding ApS och Sofaco International ApS. Styrelseledamot och VD i Evidensa utveckling AB. Styrelsesuppleant i Gimbur AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Pierce Group AB och LGT Group AB samt styrelsesuppleant Vilppu Holding AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 747,347 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Pernilla Nyrensten

Styrelseledamot samt VD och Koncernchef

Född: 1972 Styrelseledamot sedan: 2013

Tidigare erfarenhet innefattar flera ledande positioner inom samt partner på Emy Turesson Fashion Eftr och Firma U B Pettersson

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: -

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, VD och styrelseledamot i Nyrensten Global Holding AB . Styrelseledamot i Pricerunner Sweden AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Bra AB och innehavare i Emy Turesson Fashion Eftr

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 29 901 411 aktier och 715 015 optioner*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Nej

*Avser Pernilla Nyrenstens och Niclas Nyrenstens gemensamma innehav genom det helägda bolaget Nyrensten Global Holding AB

Cecilie Elde

Styrelseledamot, Ordförande i Revisionsutskottet

Född: 1979 Styrelseledamot sedan: 2021

Tidigare erfarenhet som ekonomichef och Business Controller på SATS Norge AS, Vice CFO för SATS Nordic, Head of Finance & Business Analysis samt Head of Controlling på Tele2 Norge samt Head of Commercial Excellence & Business Control på NetCom TeliaSonera Norge AS.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: CFO på SATS ASA.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag till SATS ASA.

Tidigare uppdrag: -

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi vid BI Norwegian Business School

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 88,020 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Johan Svanström

Styrelseledamot

Född: 1971 Styrelseledamot sedan: 2018

Erfarenhet av internationella roller inom e-handel, bland annat global VD för Hotels.com och Expedia Partner Solutions, samt chefsroller i Asien inom Expedia Group. Tidigare erfarenhet innefattar befattningar som Vice President Business Development på Glocalnet AB, VD för Freefund NV och Head of Digital Innovation Group på McDonald’s Inc.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Partner på EQT Partners Ltd.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i BIMobject AB. Styrelseledamot i Epidemic Sound Holding AB, Wolt Enterprises Oy och Freepik Company S.L Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Yepstr AB, Venere UK Ltd. samt Parques Reunidos SARL

Utbildning: Masterexamen i ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 646,794 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat hur styrelsen sammanträder, vilka ärenden som ska behandlas på styrelsens sammanträden samt arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, VD samt utskott. Styrelsen har även fastställt särskilda instruktioner för VD och styrelsens utskott. Styrelsen ansvarar för RevolutionRace organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsuppgifter omfattar fastställande av strategier, mål, affärsplaner, budget, årsbokslut samt antagande av policyer. Styrelsen ska också övervaka bolagets ekonomiska resultat och se till att bolaget har god internkontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Dessutom ska styrelsen se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer samt utvärdera verksamheten mot de mål och policyer som styrelsen har fastställt. Styrelsen ansvarar dessutom för att löpande utvärdera VD:s arbete. Därutöver beslutar styrelsen om större investeringar och ändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelsens ordförande leder och organiserar styrelsens arbete, ser till att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande ska tillsammans med VD övervaka bolagets resultat samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.