RevolutionRace Corporate

STYRELSE

Andreas Källström Säfweräng

Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet

Född: 1981 Styrelseledamot sedan: 2017

Tidigare Investment Professional på Altor Equity Partners AB och Head of Business Development på Meltwater Holding B.V. Även tidigare erfarenhet som Investment Banking Analyst på Goldman Sachs Group, Inc.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Partner på Altor Equity Partners AB.

Pågående uppdrag: Styrelseengagemang i flera bolag inom koncernerna Aarke Group, Konfidents, NOD Group, Q-Matic Group och Social Eatertainment Group. Styrelseledamot i Altor Equity Partners AB, Lombok Invest AB, Kreti AB samt Pleti AB. Ordförande i Audiowell Group AB samt NextGen Ecom AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Meltwater Holding B.V., Piab Group Holding AB, Rotla B.V. (Infotheek Group) och Trioplast Group AB. Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Paul Fischbein

VD

Född: 1973 Anställd sedan: 2022

Mångårig erfarenhet som entreprenör och vd inom onlinehandel, bland annat styrelseordförande i Pricerunner Group AB, koncernchef för Qliro Group AB (publ) samt grundare och tidigare vd för Tretti AB (publ)

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fyndiq AB, Everysport Group AB och iBinder TopCo AB. Styrelseledamot i NOD Group AB, Fougstedts Invest AB, Malmviken Holding AB, Aktiebolaget Svenska Varuhuset. Styrelseledamot och vd i Malmviken Partners AB. Ordförande i EQT Ventures, Investment Advisory Committee.

Tidigare uppdrag: VD i Nelly Group AB (publ) (tidigare Qliro Group AB (publ)). Styrelseordförande i LightAir AB (publ) och Barnebys Group AB. Styrelseledamot i Nordic Nest Group AB, Budbee AB och Gaming Innovation Group Inc

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Lunds Universitet och London School of Economics and Political Science.

Se styrelsens aktieinnehav

Pernilla Nyrensten

Styrelseledamot och medgrundare

Född: 1972 Styrelseledamot sedan: 2013

Tidigare erfarenhet innefattar flera ledande positioner inom samt partner på Emy Turesson Fashion Eftr och Firma U B Pettersson

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: -

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, VD och styrelseledamot i Nyrensten Global Holding AB . Styrelseledamot i Pricerunner Sweden AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Bra AB och innehavare i Emy Turesson Fashion Eftr

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Niclas Nyrensten

Styrelseledamot och medgrundare

Född: 1975 Styrelseledamot sedan: 2022

Tidigare erfarenhet som partner på Emy Turesson Fashion Eftr.

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, styrelseordförande i Nyrensten Global Holding AB och styrelseledamot i Lombok Invest AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i RVRC Holding AB (publ).

Se ledningsgruppens aktieinnehav

Cecilie Elde

Styrelseledamot, Ordförande i Revisionsutskottet

Född: 1979 Styrelseledamot sedan: 2021

Tidigare erfarenhet som ekonomichef och Business Controller på SATS Norge AS, Vice CFO för SATS Nordic, Head of Finance & Business Analysis samt Head of Controlling på Tele2 Norge samt Head of Commercial Excellence & Business Control på NetCom TeliaSonera Norge AS.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: CFO på SATS ASA.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag till SATS ASA.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi vid BI Norwegian Business School

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Se styrelsens aktieinnehav

Jens Browaldh

Styrelseledamot, Ledamot i revisionsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1985 Styrelseledamot sedan: 2019

Tidigare erfarenhet innefattar flera positioner inom Altor Equity Partners AB samt ABG Sundal Collier AB (Investment Banking).

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Principal på Altor Equity Partners AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i GB TopCo AB. Styrelseledamot i Laedi TopCo AB, Altor D2C Holding AB, Altor V GB Holding AB, Aarke TopCo AB, Carbonate the World AB, Altor HEG 88(113) Holding AB, HEG TopCo AB, Femur Holdings LP och Rotla BV. Styrelseledamot och VD i Jebro AB. Styrelsesuppleant i Gastrodent AB. Styrelseobservatör i Ampco-Pittsburgh Corporation.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Bokoredo AB samt styrelsesuppleant i ÅKERS Aktiebolag, Valsar Sweden Holding AB, Xygen MipCo AB och Xygen HoldCo AB.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat hur styrelsen sammanträder, vilka ärenden som ska behandlas på styrelsens sammanträden samt arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, VD samt utskott. Styrelsen har även fastställt särskilda instruktioner för VD och styrelsens utskott. Styrelsen ansvarar för RevolutionRace organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsuppgifter omfattar fastställande av strategier, mål, affärsplaner, budget, årsbokslut samt antagande av policyer. Styrelsen ska också övervaka bolagets ekonomiska resultat och se till att bolaget har god internkontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Dessutom ska styrelsen se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer samt utvärdera verksamheten mot de mål och policyer som styrelsen har fastställt. Styrelsen ansvarar dessutom för att löpande utvärdera VD:s arbete. Därutöver beslutar styrelsen om större investeringar och ändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelsens ordförande leder och organiserar styrelsens arbete, ser till att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande ska tillsammans med VD övervaka bolagets resultat samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.