RevolutionRace Corporate

STYRELSE

Andreas Källström Säfweräng

Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet

Född: 1981 Styrelseledamot sedan: 2017

Tidigare Investment Professional på Altor Equity Partners AB och Head of Business Development på Meltwater Holding B.V. Även tidigare erfarenhet som Investment Banking Analyst på Goldman Sachs Group, Inc.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Partner på Altor Equity Partners AB.

Pågående uppdrag: Ordförande i Aarke Group AB, Audiowell Group AB, Loud Holding AB samt NextGen Ecom AB. Styrelseengagemang i flera bolag inom koncernerna NOD Group, Q-Matic Group och Social Eatertainment Group. Styrelseledamot i Altor Equity Partners AB, Lombok Invest AB, Kreti AB samt Pleti AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Meltwater Holding B.V., Piab Group Holding AB, Rotla B.V. (Infotheek Group), Trioplast Group AB och KonfiDents.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Jens Browaldh

Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1985 Styrelseledamot sedan: 2019

Tidigare erfarenhet innefattar flera positioner inom Altor Equity Partners AB samt ABG Sundal Collier AB (Investment Banking).

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Partner på Altor Equity Partners AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Xygen Holding AB samt Altor D2C Holding AB. Styrelseledamot i T Group AB, Laedi TopCo AB, Gunnebo Holding AB, Altor V GB Holding AB, Aarke Group AB, Carbonate the World AB, Femur Holdings LP och Rotla BV. Styrelseledamot och VD i Jebro AB. Styrelsesuppleant i Gastrodent AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Bokoredo AB samt styrelsesuppleant i ÅKERS Aktiebolag, Valsar Sweden Holding AB och Xygen HoldCo AB.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Sara Diez Jauregui

Styrelseledamot

Född: 1975  Styrelseledamot sedan: 2023 

Över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom mode, sporthandel och digitala plattformar för världsledande företag, såsom Zara (Inditex), Nike och Zalando. 

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: VP Zalando PrivateLabels och ”Product sustainability and D&I”.

Pågående uppdrag: Ledamot av Advisory Board på Unspun, Made2flow och Mysize. 

Tidigare uppdrag: Ledamot av Advisory Board på Zeitreel (SONAE group). 

Utbildning: Masterexamen i internationellt företagande och handel från ESIC Business & Marketing School i Madrid. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja 

Se styrelsens aktieinnehav

Cecilie Elde

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Född: 1979 Styrelseledamot sedan: 2021

Tidigare erfarenhet som ekonomichef och Business Controller på SATS Norge AS, Vice CFO för SATS Nordic, Head of Finance & Business Analysis samt Head of Controlling på Tele2 Norge samt Head of Commercial Excellence & Business Control på NetCom TeliaSonera Norge AS.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: CFO på SATS ASA.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag till SATS ASA.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi vid BI Norwegian Business School.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja

Se styrelsens aktieinnehav

Niclas Nyrensten

Styrelseledamot och medgrundare

Född: 1975 Styrelseledamot sedan: 2022

Tidigare erfarenhet som partner på Emy Turesson Fashion Eftr.

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, styrelseordförande i Nyrensten Global Holding AB och styrelseledamot i Lombok Invest AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i RVRC Holding AB (publ).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Pernilla Nyrensten

Styrelseledamot och medgrundare

Född: 1972 Styrelseledamot sedan: 2013

Tidigare erfarenhet innefattar flera ledande positioner inom samt partner på Emy Turesson Fashion Eftr.

Huvudsaklig sysselsättning utanför RevolutionRace: Koncernchef för BE GOOD Nordic Group AB.

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, VD och styrelseledamot i Nyrensten Global Holding AB samt styrelseledamot i Pricerunner Sweden AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i MatildaDjerf Design AB, Swedish Bra AB och innehavare i Emy Turesson Fashion Eftr.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Nej

Se styrelsens aktieinnehav

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat hur styrelsen sammanträder, vilka ärenden som ska behandlas på styrelsens sammanträden samt arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, VD samt utskott. Styrelsen har även fastställt särskilda instruktioner för VD och styrelsens utskott. Styrelsen ansvarar för RevolutionRace organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsuppgifter omfattar fastställande av strategier, mål, affärsplaner, budget, årsbokslut samt antagande av policyer. Styrelsen ska också övervaka bolagets ekonomiska resultat och se till att bolaget har god internkontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Dessutom ska styrelsen se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer samt utvärdera verksamheten mot de mål och policyer som styrelsen har fastställt. Styrelsen ansvarar dessutom för att löpande utvärdera VD:s arbete. Därutöver beslutar styrelsen om större investeringar och ändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelsens ordförande leder och organiserar styrelsens arbete, ser till att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande ska tillsammans med VD övervaka bolagets resultat samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.