RevolutionRace Corporate

VALBEREDNING

Valberedningen representerar RevolutionRace aktieägare och nominerar styrelsemedlemmar samt lämnar förslag till arvoden och ersättningar.

RevolutionRace tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning och enligt denna ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

VALBEREDNING 2024

Följande tre medlemmar har utsetts att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utses:

  • Øistein Widding (ordförande), utsedd av Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB,

  • Staffan Ringvall, utsedd Handelsbanken Fonder AB, och

  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag till valberedningen via e-post till valberedning@revolutionrace.se.

RVRC Holding AB

Instruktion för utseende av valberedningen och dess arbete

Denna instruktion antogs vid extra bolagsstämman i RVRC Holding AB som hölls den 15 april 2021, och ska gälla till dess att den ändras vid en senare bolagsstämma. Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i mars varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida inte valberedningen beslutar om annat. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets hemsida utan onödigt dröjsmål.

För det fall aktieägare avstår från att utse en representant till valberedningen ska nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur äga rätt att utse en representant. Om innan valberedningen har presenterat sina förslag, en aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamot utsedd av denna ställa sin plats till förfogande och, om valberedningen finner det lämpligt, den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga rätt att utse sin representant. Skulle ledamot av andra skäl lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt, ska samme aktieägare äga rätt att utse en ny representant eller, om denne avböjer, den aktieägare som storleksmässigt står på tur äga rätt att utse en representant. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida utan onödigt dröjsmål.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska dock ersätta skäliga och nödvändiga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens uppgifter och instruktioner följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Mer specifikt ska valberedningen utarbeta förslag i följande ärenden som ska läggas fram för bolagsstämman, vid behov: (i) ordförande vid bolagsstämman; (ii) styrelse; (iii) styrelsens ordförande; (iv) revisor; (v) ersättning till styrelsen fördelat mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete; (vi) ersättning till Bolagets revisor; och (vii) ändringar, om någon, av instruktionen till valberedningen.