RevolutionRace Corporate

INCITAMENTSPROGRAM

Långsiktiga incitamentsprogram

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 6 juni 2021 beslutades, villkorat av genomförandet av noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, om emission av teckningsoptioner som ett led i införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2021/2024”) för koncernledningen och vissa nyckelpersoner, cirka 20 personer (”Deltagarna”). Sammanlagt kommer LTIP 2021/2024 omfatta högst 1 889 677 teckningsoptioner, varav 1 777 211 teckningsoptioner har förvärvats av Deltagarna till ett marknadsvärde om totalt cirka 17,4 MSEK (enligt Black & Scholes värderingsmodell) per noteringsdagen den 16 juni 2021. Antalet teckningsoptioner per Deltagare är beroende av Deltagarens position inom koncernen. Återstående teckningsoptioner innehas av dotterbolaget Revolutionrace Holding AB, för potentiella nyrekryteringar att förvärva till marknadsvärde. 

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juli 2024–31 december 2024. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 97,50 SEK, vilket motsvarar 130 procent av erbjudandepriset i börsnoteringen. Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser, bland annat för utdelningar. Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner bland annat om Deltagaren önskar sälja optionerna till en tredje part eller om Deltagarens anställning upphör. Under antagande att samtliga teckningsoptioner i LTIP 2021/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital öka med 18 896,77 SEK, motsvarande cirka 1,67 procent av bolagets aktiekapital efter genomförandet av noteringen.

Då teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde bedömer bolaget att de eventuella sociala kostnader som kommer att uppstå till följd av LTIP 2021/2024 blir begränsade. Andra kostnader för LTIP 2021/2024 kommer främst att vara kopplade till implementering och administration av programmet.