RevolutionRace Corporate

STYRELSEUTSKOTT

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvuduppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, följa och utvärdera tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget, samt utarbeta ett förslag till en rapport för varje räkenskapsår över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet, som ska sammanträda minst en gång per räkenskapsår, består av följande två styrelseledamöter: Alexander Martensen-Larsen (ordförande) och Andreas Källström Säfweräng.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgifter är, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, att övervaka RevolutionRace finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll, informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision, samt biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet, som ska sammanträda minst fem gånger per räkenskapsår, består av följande styrelseledamöter: Cecilie Elde (ordförande), Alexander Martensen-Larsen och Birgitta Stymne Göransson.