RevolutionRace Corporate

VÅRA SEX PRIORITERADE OMRÅDEN

Den övergripande ambitionen med vår hållbarhetsstrategi är att agera på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt och vara en attraktiv arbetsgivare.

För att uppnå denna ambition definierade vi vår strategi ”A Responsible Race” baserat på sex prioriterade områden. Vi har gjort framsteg på många mål och milstolpar, men har också stött på många utmaningar. Vi, industrin och intressenter i stort, har också lärt oss mycket. Under 2023 granskade vi vår väsentlighetsanalys och baserat på granskningen även vår strategi. De sex prioriteringarna kvarstår, men vi har skärpt fokus på de områden där påverkan är störst.

HÅLLBARA OCH SÄKRA PRODUKTER

Vi tillverkar högkvalitativa, tidlösa produkter som är säkra för våra kunder att använda och säkra för våra leverantörer att tillverka.

CIRKULÄRA RESURSER

Vi strävar efter att spara resurser med mer hållbara och återvunna material och genom att minimera överproduktion.

KLIMATSKYDD

Vi mäter våra utsläpp och strävar efter att nå våra reduktionsmål till 2030.

MILJÖANSVAR

Vi värnar om miljön tillsammans med våra partners i leverantörskedjan.

ENGAGERADE MEDARBETARE

Vi arbetar för medarbetarnas välmående och utveckling genom gott ledarskap, inkludering och lika möjligheter.

SOCIALT ANSVAR I LEVERANTÖRSKEDJAN

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i hela vår leverantörskedja.

Ett finslipat miljöfokus

Våra prioriteringar för hållbara och säkra produkter, cirkulära resurser, klimat- och miljöskydd, tar alla upp miljöansvar för produkt, affärsmodell, produktion och påverkan av de resurser som används, såsom energi, utsläpp, kemikalier, vatten och avfall. Dessa områden, åtgärder och initiativ överlappar ofta varandra och utesluter inte varandra. Dessutom utvecklas industrins transparens och kunskap om påverkan och många ämnen, till exempel hållbara material, är omstridda områden.

Med utgångspunkt i vår samlade kunskap och branschens insikter från de senaste åren har vi finslipat vårt miljöfokus. Denna förfining syftar till att rikta våra insatser mot områden som behöver förbättring och som konsekvent ger positiva miljöresultat – allt under det övergripande temat miljöansvar. Dessa specifika fokusområden bidrar till en eller flera av våra strategiska prioriteringar för miljön.